Plesnice_znak

Povinné informace

1.Úplný název povinného subjektu

Obec Plešnice

2.Důvod a způsob založení

Obec Plešnice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění.  Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3.Organizační struktura

3.1 seznam podřízených povinných subjektů: 

Nejvyšším samosprávným orgánem obce je pětičlenné obecní zastupitelstvo. Obecní rada není volena a její funkci vykonává starosta Josef Wočadlo

Obecní úřad Plešnice se sídlem Plešnice 33, 330 33 Město Touškov, tvoří starosta Josef Wočadlo, místostarostka Renata Čermáková, pracovnice obecního úřadu: účetní Lenka Wočadlová.

Obecní zastupitelstvo v Plešnicích zřídilo výbory:

 • finanční  - předseda Jiří Pavelka členové : František Horálek, Stanislava Marešová
 • kontrolní - předseda František Veličkov,Ing, Ph.D. členové : Luboš Racek, Miroslava Kracíková

 

3.2 seznam zřizovaných nebo zřízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

Obec Plešnice nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci

4.Kontaktní spojení

4.1. a 4.2. Poštovní adresa, adresa úřadovny:         

 Obecní úřad Plešnice                                                                                                                     Plešnice 33 330 33 p.Město Touškov

4.3. Úřední hodiny:

Čt :    18:00-20:00

4.4. Telefonní čísla:

telefon : Oú:  377 914 125                                                                                                                    

mobil starosty: 728 500 313

4.5. Adresa internetové stránky:

Na oficiálních stránkách obce www.plesnice.cz

 

4.6. Adresa e-podatelny:

https://www.plesnice.cz/elektronicka-podatelna

  

4.7. Další elektronické adresy:

e-mail: obec.plesnice@worldonline.cz

ID Datové schránky: 68aa8g7

 

5. Případné platby lze poukázat na bankovní účet   

    č. 32529371/0100

 

6. IČ: 00573078

7. DIČ CZ 00573078 nejsme plátci

8. Dokumenty 

          8.1. Seznamy hlavních dokumentů

9.Poskytování informací, příjem podání - nová

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:
Pondělí   8.00 - 14.00

Úterý

  8.00 - 14.00 

Středa

  8.00 - 14.00

Čtrvrtek

  8.00 - 14.00      18.00 - 20.00 

Pátek

  8.00 - 14.00

 1. Telefonické podání377 914 125
 2. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 3. Formulářpísemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu plesnice@worldonline.cz.cz ,elektronickou podatelnou nebo poštou na adresu Obecní úřad Plešnice, Plešnice 33 , 330 33 Město Touškov

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí   8.00 - 14.00

Úterý

 8.00 - 14.00

Středa

 8.00 - 14.00

Čtvrtek

 8.00 - 14.00    18.00 - 20.00

Pátek

 8.00 - 14.00

 Telefonické podání: 377 14 125 
 Poštou na adresu Obecní úřadPlešnice, Plešnice 33 , 330 33  Město Touškov
 Elektronicky na e-mail: obec.plesnice@worldonline.cz (v žádosti nemusí být aplikován   elektronický podpis)
 Elektronicky datovou schránkou: 68aa8g7                                                                                     Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou ), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§14 odst. 3 písm. b) zákona ) - do 3 dnů od odložení. 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Plešnice, Plešnice 33, 330 33  Město Touškov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Obecní úřad Plešnice nepožaduje úhradu nákladů spojených s poskytováním informací.

10.Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad v Plešnicích vyřídí žádost, návrh a jiné dožádání občanů do třiceti dnů od doručení. Musí-li ve věci rozhodnout obecní zastupitelstvo v Plešnicích, prodlužuje se lhůta a podání bude vyřízeno (zasláno adresátovi) do patnácti dnů od nejblíže následujícího zasedání obecního zastupitelstva po podání žádosti, návrhu nebo jiného dožádání občanů.

V případě, že obecní zastupitelstvo ve věci na svém zasedání nerozhodne, uvědomí Obecní úřad v Plešnicích o této skutečnosti žadatele s odůvodněním proč nebylo ve věci rozhodnuto a nejbližší další termín ve kterém bude nebo může být rozhodnuto.

 

11.Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu v Plešnicích ve věci samostatné působnosti obce lze podat opravný prostředek obecnímu zastupitelstvu v Plešnicích podáním u Obecního úřadu v Plešnicích. Opravný prostředek bude projednán na nejblíže následujícím zasedání obecního zastupitelstva a do patnácti dnů po jeho zasedání bude tomu kdo podal podání písemně doručen výpis z usnesení ze zápisu obecního zastupitelstva.

Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Plešnicích ve věci přenesené působnosti obce lze podat opravný prostředek ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva ve věci samostatné působnosti obce nelze podat opravný prostředek.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje lze podat podnět k pozastavení platnosti obecně závazné vyhlášky vydané obecním zastupitelstvem nebo nařízení obce vydané v přenesené působnosti pokud tato opatření obce nejsou v souladu s právními předpisy vyšší právní síly.

Na adrese obecního úřadu lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Plešnicích.

Odvolání se podává není-li v rozhodnutí uvedeno jinak v souladu se správním řádem do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. Obecní úřad v Plešnicích seznámí s důvodem odvolání ostatní účastníky řízení, vyzve je aby se k němu vyjádřili a do třiceti dnů od jeho doručení je předá příslušnému odvolacímu orgánu k rozhodnutí. Ve věci opravného prostředku je třeba postupovat podle zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení.

V tomto zákoně jsou rovněž uvedeny všechny postupy a pravidla pro opravné prostředky. Opravný prostředek proti rozhodnutí Obecního úřadu v Plešnicích se podává písemně Obecnímu úřadu v Plešnicích a pro jeho podání není třeba používat žádný příslušný formulář.

V odvolání je třeba uvést kdo se odvolává, proti kterému rozhodnutí obecního úřadu a důvod odvolání. Odvolání musí být opatřeno datem, jménem a příjmením odvolatele a jeho podpisem.

 

12.Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Plešnice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách nebo je najdete ke stažení na ŽÁdost o informace podle zakona c. 106/1999 Sb.doc

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Ministerstva informatiky ČR www.portal.gov.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

 

13.Popisy postupů - návody na řešení životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky případně elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v  kompetenci obecního úřadu.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách v obci i na internetu. Vyhlášky v plném znění naleznete na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky“. 

 

14.Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
 • zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • https://www.vestnikverejnychzakazek.cz

 14.2. Vydané právní předpisy obce zde

 

15.Úhrady za poskytování služeb a informací

Obecní úřad v Plešnicích nepožaduje úhradu nákladů spojených s poskytováním informací.

 

16. Licenční smlouvy

Obec Plešnicíce neposkytuje žádné informace formou licence

16.1 Vzory licenčních smluv - neuvedeno

16.2 Výhradní licence - neuvedeno

 

17.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

17.1 Poskytnuté informace: viz. sekce úřední deska

Informace podle výše uvedeného zákona jsou zveřejňovány na úřední desce Obecního úřadu Plešnice a na úřední desce umožňující dálkový přístup.

V průběhu roku 2017 odpovídali pracovníci obecního úřadu průběžně na e-mailové, telefonické a ústní dotazy občanů, které byly vyřizovány neprodleně a o jejich podání se nevede žádná písemná evidence, a které se neodkazují přímo na zákon č. 106/1999 Sb

 

18.Informace o zpracování osobních údajů

19.Rejstříky, registry, evidence a seznam

19.1. Registr oznámení

19.2. Veřejné zakázky

19.3. Registr smluv 

Vyhledat v textu

spolky a sdružení

9. 12. Vratislav

Zítra: Julie

POZOR!!!

od 1.4.2019 je nově poskytována nová služba : PEDIKURA

HLEDÁME NOVOU KADEŘNICI.

sLUŽBY V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU

V místnosti budovy obecního úřadu č.p.33 jsou poskytovány tyto služby:
rekondiční masáže , kosmetika a pedikura !
Pro více informací klikněte na

služby
P3150320.JPG[1].jpg

Návštěvnost stránek

104158
plesnice_footer_or.png