Usnesení ze zasedání  konaného 18.3. 2010 od 18.00 hodin v kanceláři Plešnice.

 

-  01/2010 - Zastupitelstvo obce schvaluje schodkový rozpočet na rok 2010 .Schodek rozpočtu bude hrazen finančními prostředky minulých let.Rozpočet: příjmy : 2682800,-Kč Výdaje : 3549850,- Kč dle návrhu přílohy tohoto usnesení a  zároveň ukládá účetní obce neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na r. 2010  v závazných ukazatelích.

 

 

-  02/2010 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí-pozemků dle návrhu kupní smlouvy č. 188/2009 mezi Obcí Plešnice jako stranou prodávající a Správou železniční dopravní cesty , státní organizací jako stranou kupující za částku 386.100,- Kč, která byla určena dle znaleckého posudku č. 3124-012/10 pana Jiřího Mikuly. Návrh kupní smlouvy je přílohou tohoto usnesení

 

-  03/2010 – Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí - pozemku parc.č. st.39 o výměře 3099 m2- zastavěná plocha a nádvoří , budovy bez čp/če ,se způsobem využití občanská vybavenost, nemovitostí kulturní památka,na pozemku parc.č. st.39 vše v k.ú. Plešnice od Plzeňského kraje jako stranou darující zastoupeného doc.MUDr. Miladou Emmerovou, CSc. dle

návrhu darovací  smlouvy , která je přílohou tohoto usnesení.

 

- 04/2010 - Zastupitelstvo obce zplnomocňuje ke správě hradu Bubnu pana Miroslava Holého, bytem Plešnice č.p.18 a schvaluje obecně závazná práva a povinnosti tohoto zmocněnce-správce hradu ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.

 

- 05/2010 - Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek smlouvy č.2/2010 mezi firmou Eko-separ s.r.o. ke smlouvě ze dne 7.1.1998 o převzetí, přepravě a zpracování odpadu. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.