____________________________________________________________________

    

Usnesení ze zasedání  konaného 23.4.2009 od 18.00 hodin v kanceláři Oú Plešnice.

 

 

05/2009 - Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.4 ke smlouvě o vytvoření společného spádového obvodu ZŠ a MŠ ze dne 10.11.2005 mezi obcí Plešnice a Městem Touškovem. Návrh smlouvy je přílohou č.1 tohoto usnesení

 

-   06/2009 - Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření dodatku č.1 /2009 ke smlouvě o o sdružení finančních prostředků za účelem vytvoření sociálního fondu . Návrh dodatku je přílohou č.2 tohoto usnesení

 

-   07/2009 - Zastupitelstvo obce neschvaluje  návrh smlouvy o účasti na projektu "Svatojakubská cesta" s Městem Kladruby. Návrh smlouvy je přílohou č.3 tohoto usnesení

 

-   08/2009  -   Zastupitelstvo obce schvaluje  podej pozemků p.č. St.29/3 o výměře 39m2 a p.č. 904/4 o výměře 30m2( zahrada) v k.ú. Plešnice manželům Vojtěchovi a Miladě Marešovým,bytem Plešnice č.p.27 za cenu 5,- Kč /m2 .

 

-  09/2009  -   Zastupitelstvo obce schvaluje  podmínky a pravidla pro získání místní povolenky ryb viz . příloha č. 4 tohoto usnesení.

 

-  10/2009  -   Zastupitelstvo obce nesouhlasí s udělením vyjímky ze stavební uzávěry pro povolení stavby " Zastřešení a obložení karavanu na pozemku p.č. 167/27 v k.ú. Plešnice na základě žádosti pana Karla Havlíčka č.j. 39/09.

 

- 11/2009  -  Zastupitelstvo obce schvaluje  nákup pozemků v k.ú. Plešnice od pana Václava Zemena , bytem Hlavní 548, Tlučná dle LV 232. Jedná se o tyto pozemky 103/1 o výměře 723 m2-ost.plocha, 152/94 o výměře 350 m2 - lesní pozemek, 152/95 o výměře 338 m2- lesní pozemek, 154/1 o výměře 2869 m2- trvalý travní porost, 154/2 o výměře 3298 m2- ost.plocha, 154/9 o výměře 285 m2 - ost.plocha , 154/11 o výměře 49 m2 - trvalý travní porost , 617/9 o výměře 471 m2

- ostatní plocha , 938/2 o výměře 29m2- ostatní plocha. Tyto pozemky budou odkoupeny dle kupní smlouvy v celkové hodnotě 50.000,- Kč.

 .