Usnesení ze zasedání  konaného 26.2. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři Oú Plešnice.

 

 

01/2009 - Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje  rozpočet na rok 2009 v navrženém znění upraveném o pět  pozměňovacích návrhů a v členění dle uvedených závazných ukazatelů.  Příjmy : 2552400,00 Kč Výdaje : 3998600,00 Kč. Rozpočet je schválen jako schodkový s výší schodku 1446200,00 Kč ,který bude kryt  z přebytku finančních  prostředků minulých let.Zastupitelstvo obce zároveň ukládá účetní obce neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na r. 2009  v podrobném členění .Návrh rozpočtu na r.2009 včetně pozměňovacích návrhů je přílohou č.1 usnesení.

 

- 02/2009 - Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  č.: IV-12-0003264/004 mezi obcí Plešnice ( strana povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (strana oprávněná )dle návrhu. Návrh smlouvy je přílohou č.2 tohoto usnesení.